aaaaa

0-20 / 425

Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.01.2026
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 88.500 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.01.2026
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 88.500 TL Kişiler
Özet: Bitki patojeni ve antagonist mikroorganizmalar, diğer mikroorganizmalar gibi yerküremiz, dolayısıyla insanlık için önemli bir gen havuzudur ve kültürel bir miras olarak düşünülüp, iyi korunmuş bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Bugüne kadar Enstitümüz Bitki Hastalıkları Bölümü’nde yürütülen projeler ve yapılan rutin analizler sonucunda çok sayıda bakteri, fungus ve virüs doğal çevrelerinden izole edilmiş ve farklı yöntemler kullanılarak saklanmıştır. Bu izolatlar, araştırmalar için çok değerli bir kaynak teşkil etmektedir. Zaman içerisinde, doğal ortamlarında, bu mikroorganizmalarda meydana gelebilecek değişimler (pestisitlere direnç oluşturmaları gibi), mutasyonlar muhafaza altına alınmış izolatlarla karşılaştırılarak ortaya konabilmektedir. Ayrıca teşhis çalışmalarında karşılaştırma amaçlı olarak kullanılabilecek referans izolatlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, mikroorganizmaların genetik olarak stabil kaldığı koleksiyonlar oluşturulmalıdır. Bitki Hastalıkları Bölümü’nde 2015-2019 yılları arasında yürütülen projede, mevcut izolatlar ve devam etmekte olan projeler ile rutin analizler kapsamında elde edilen izolatlar olmak üzere toplam 626 izolat muhafaza altına alınmış ve Microsoft Excel veri tabanına bilgileri kaydedilmiştir. Bu projenin ikinci diliminde, Bakteriyoloji Birimindeki mevcut izolatlar uygun ortam kullanılarak canlandırılacak ve kontrol edilecektir. Ayrıca, Bitki Hastalıkları ve Biyolojik Mücadele Bölümleri laboratuvarlarında devam eden projelerden elde edilen bakteriyel, fungal ve viral bitki patojenlerinin ve antagonist mikroorganizmaların tanımlanmasına ve farklı yöntemlerle muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bakteri ve funguslar belirli oranlarda gliserol+besi yeri içeren tüplerde -20 ve -85 ºC’de; virüsler ise RNA şeklinde -85 ºC’de muhafaza edilecektir. Ancak farklı koşullar gerektiren funguslar için tohuma sardırma, toprakta, su içinde saklamak gibi farklı yöntemler de kullanılabilecektir. Bunların yanı sıra bakteri izolatlarının liyofilize kültür şeklinde saklanabilmesi için gerekli alt yapı tamamlanmış olup, liyofilizasyon çalışmaları bu dönemde yürütülecektir. İzolatlara ait tüm bilgilerin veri tabanına girilmesine de devam edilecektir
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2025
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 58.000 Kişiler
Özet: Ülkemiz için oldukça önemli bir bitki olan asmanın yetiştirilmesi ve pazarlanması sürecinde karşılaşılan pek çok sorun bulunmaktadır. Ürünün kalitesini ve verimini olumsuz yönde etkileyen fungal etmenlerin neden olduğu hastalıklar bu sorunlardan bir tanesidir. Asmanın tüm yeşil aksamında külleme hastalığına neden olan Erysiphe necator Schwein doğrudan ürüne zarar verdiği için ekonomik önemi yüksektir ve bağ alanlarında ana hastalık durumundadır. Bu hastalık etmeni ile mücadelede QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI (Demethylation Inhibitor) grubu fungusitler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Külleme ile mücadelede yetersiz kalındığına dair gelen çiftçi şikâyetleri üzerine konunun etmende fungisit direnci gelişip gelişmediği yönüyle araştırılması fikri doğmuştur. Çalışmamızın ana hedefi; bağcılığın yaygın olarak gerçekleştirildiği Manisa, Tekirdağ, Ankara ve Tokat illerinde bulunan, bağ alanlarından elde edilecek külleme izolatlarında QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI (Demethylation Inhibitor) grubu bazı fungisitlere karşı direnç gelişip gelişmediğinin klasik metodlarla tespit edilmesidir. Ayrıca klasik metodlarla direnç seviyesini belirlediğimiz izolatların direnç durumunu moleküler olarak ve hızlı bir şekilde belirlemede qPCR ve Allel spesifik PCR tekniklerinin kullanılabilirliği araştırılacaktır. Bu hedef doğrultusunda, toplanan örneklerden elde edilecek izolatlara öncelikle yaprak disk metodu uygulanarak direnç seviyeleri tespit edilecektir. Direnç seviyeleri belirlenmiş olan izolatların qPCR metodu ile QoI grubu fungisitlere ve Allel spesifik PCR teknikleri ile DMI grubu fungisitlere karşı direnç durumu moleküler düzeyde karakterize edilmeye çalışılacaktır. Proje sonucunda küllemeye karşı kullanılan fungisitler için duyarlılık azalması ve direnç gelişimi klasik ve moleküler yöntemlerle ortaya konacaktır. Elde edilen veriler Bakanlığımızla paylaşılarak bu hastalığın mücadelesine yönelik çiftçi mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu proje 2021 – 2026 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ danışmanlığında doktora çalışması olarak yürütülecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2025
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ANKARA) Bütçe: 85.00 TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.01.2025
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 165.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2024
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Bütçe: 207.000 TL Kişiler
Özet: X. fastidiosa ülkemizde yetiştirilen veya doğal olarak yetişen pek çok bitki türünü tehdit etmektedir. Ksilemde yaşayan ve çok geniş konukçu dizisine sahip olan etmen Hemiptera takımına bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile taşınabilmektedir. İtalya (Apulia)’da 2013 yılında yapılan ilk tespitten sonra biz dizi yasal önlemler alınmasında rağmen etmen ülke içi ve de diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaya devam etmiştir. En riskli ülkelerden biri olan Türkiye’de alınacak önlemler ve oluşturulacak eylem planı açısından etmenin varlığının ve potansiyel vektörlerin araştırılması çok önemlidir. 2016-2020 yılları arasında yürütülen Ülkesel Xylella Yaprak yanıklığı projesi kapsamında zeytin, asma, turunçgil ve badem bitkilerinde yapılan surveylerde etmen tespit edilmemiştir. Ancak önemli konukçuları arasında yer alan süs bitkilerinde, fidanlıklarda, doğal yetişen bitki türlerinde etmen araştırılamamıştır. Bu bitki türleri risk teşkil ettiğinden bunları kapsayan bilimsel verilerin elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmaların diğer önemli konukçuları da kapsayacak şekilde devam etmesi gereklidir. Bu çalışmada Orta Anadolu illerinde farklı duyarlı konukçular üzerinde risk esaslı olarak gerçekleştilecek surveylerde X. fastidiosa etmeninin varlığı araştırılacaktır. Etmenin tespitinde ‘’casus böcek’’ tekniğinden yararlanılacaktır. Surveylere ekonomik olarak yetiştirilen ana konukçuların yanı sıra fidanlıklar, süs bitkileri, doğal konukçular, rekreasyon alanları gibi bitki türleri ve habitatlar dahil edilecektir. Ayrıca Orta Anadolu illerinde farklı habitatlarda potansiyel vektörler belirlenecektir. Etmenin tespiti için moleküler yöntemler teşhisi için ise farklı temele dayalı gerekli olan tüm yöntemler uygulanacaktır. Risk esaslı erken tespit ve izleme sistemi kurulacak ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Elde edilen veriler etmenin önlenmesi ve mücadelesine yönelik oluşturulacak acil eylem planında kullanılacaktır.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2024
Kurumu: Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.01.2024
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 148.000 Kişiler
Özet: Biyopestisitler; makro ve mikro organizmalar, bitkiler gibi birçok doğal maddeden elde edilen maddelerin kullanılmasını içeren pestisit çeşitleridir. Dünyada ve ülkemizde daha önce yürütülmüş çalışmalarda; kekik, lavanta bitkilerinin uçucu yağlarının, ve Baeveria sp. entomopatojen fungusun verim kayıplarına sebep olan birçok hastalık ve zararlıya karşı biyopestisit özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile; etkili olduğu bilinen biyoajanlar için uygun formülasyonlar oluşturulacaktır. Oluşturulan biyoformülasyonlarda bulunan mikroorganizmalar ve uçucu yağlar için optimum gelişme ve stabil olduğu koşullar belirlenecek, en uygun katı ve sıvı taşıyıcıda formülasyonları hazırlanacaktır. Formulasyonu hazırlanan biyopestisitlerin raf ömrü, fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak uluslararası standartlarla karşılaştırılarak kalitesi değerlendirilecektir. Hazırlanması tamamlanan formülasyonların biyolojik etkinliği, ülkemizde kimayasal mücadelenin yoğun olarak yapıldığı Tetranycus urticae, Melodygne spp, Leptinoterca decemlineata ve Tuta absoluta da belirlenecektir. Denemeler, laboratuvar, sera ve tarla olmak üzere üç farklı ortamda Enstitü deneme alanlarında yürütülecektir. Ankara ilinde 2020-2023 yılları arasında yürütülecek bu çalışmada laboratuvar koşullarında, Beauveria sp. üretimi yapılacak, Beauveria sp.’nin OD, kekik ve lavanta uçucu yağlarının EW ve EC formülasyonları hazırlanarak söz konusu zararlılar ile mücadelede kullanılmak üzere kullanıma hazır biyopestisit geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Bütçe: 35.000 TL Kişiler
Özet: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. 2012 yılında hem tür isimlerini hem de örnek etiket bilgilerini revize etmek, veri tabanını geliştirmek amacıyla “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması ”isimli bir proje başlatılmıştır. Proje süreci içerisinde ve Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof Dr. Serpil KORNOŞOR tarafından 10.000’in üzerinde örnekten oluşan koleksiyon müzeye bağışlanmıştır. Bu proje teklifi, Müze koleksiyonuna yeni örnek katılımlarının gerçekleşmesi nedeniyle çalışmaların uzaması, mevcut projenin çalışma süresinin dolmuş olması ve çalışmaların devam ettirilebilmesi için söz konusu projenin sonuçlandırılarak yeni bir proje dilimin başlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile veri tabanında yer almayan örneklere ait bilgilerin programa girişi sağlanacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda veri tabanına girilen bilgiler programdan süzülerek katalog halinde yayınlanacaktır. Hazırlanacak kataloğun özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlayacağı düşünülmektedir. Proje aynı zamanda TAGEM tarafından desteklenen “Genetik Kaynakları Veri Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi” projesinin omurgasız genetik kaynakları veri tabanının temelini oluşturmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ANKARA) Bütçe: 105.000 TL. Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 60.000 TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 75.000 TL Kişiler
Özet: Nohutta antraknoza karşı başlatılan dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılık kaynaklarının saptanması ve bu dayanıklılığın melezleme yoluyla nohut hat ve çeşitlerine aktarılması şeklinde yürütülmektedir. Bu projede nohutta antraknoz hastalığına neden olan Ascochyta rabiei‘ye karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye Tohum Gen Bankasında bulunan yabani 260 yabani nohut gen kaynağı nohut antraknozunun patotiplerine (Patotip 1, 2 3, 4) karşı testlenecektir. Bu materyaller önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının ticari çeşitler ile melezleme yoluyla hassas/tolerant nohut hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 150.000 Tl Kişiler
Özet: Yemeklik tane baklagiller Türk mutfağının en önemli ham maddelerindendir. Farklı cinsleri ülkemizin hemen her tarafında yetiştirilmekte ve sevilerek tüketilmektedir. Hem beslenme hem de tarımsal yararları düşünüldüğünde yüksek verimli, stres şartlarına dayanıklı ve besleyiciliği yüksek çeşitlerin geliştirilmesi ıslahçıların temel amaçları arasındadır. Bir yemeklik baklagil bitkisi olan kuru fasulye, yetiştirilme ve ıslahı yönünden birçok sorunu olan kültür bitkisidir. Islah çalışmalarında öncelikle, belli iklim koşullarında yüksek ve düzenli verim sağlayan bitki tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Projenin amacı ülkemizde Kuru Fasulyenin verimliliğini ve kalitesini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Ayrıca ülkemizde kuru fasulye ıslahı konusunda faaliyet gösteren araştırma enstitüleri arasında koordinasyon ve işbirliğini oluşturmak, yapılmakta olan benzer faaliyetlerde kaynak israfını önlemek, yeterli alt yapı ve işgücü olmayan kuruluşlara destek sağlamanması hedeflenmektedir. Proje ile ülkesel veya bölgesel adaptasyonu iyi, verimli, kaliteli, hastalıklara (virüs, bakteri, fungus) dayanıklı çeşit adayları geliştirilecektir.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TÜBİTAK - TÜBİTAK COST Tarih: 30.12.2023
Kurumu: Uludağ Üniversitesi Bütçe: 500.000 Kişiler
Özet: .....
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 29.12.2023
Kurumu: Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Bütçe: 60.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.01.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 130.000 TL Kişiler
Özet: Bu projede kuru fasulyede mikolojik çalışmalarda fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) ve kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., vs.) hastalıklarına, virolojik çalışmalarda BCMV ve BCMNV etmenlerine, bakteriyolojik çalışmalarda adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) ve yaprak hale yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) hastalıklarına karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli fasulye tarımı yapılan 9 ilinde (Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Burdur, Nevşehir ve Niğde) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal, viral ve bakteriyel patojenler izole edilecektir. İzole edilen etmenlerin patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecektir. Patojenisite çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlarla etmenlerin ırkları belirlenecek ve bu ırklara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas kuru fasulye hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.01.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 105.000 TL Kişiler
Özet: Nohutta Antraknoza karşı başlatılan dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılık kaynaklarının saptanması ve bu dayanıklılığın melezleme yoluyla iri taneli yemeklik koçbaşı ve leblebilik kırmızı nohut hat ve çeşitlerine aktarılması şeklinde yürütülmektedir. Bu projede nohutta Antraknoz hastalığına neden olan Ascochyta rabiei‘ye karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Eskişehir, Uşak, Kütahya ve Denizli) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal patojenler izole edilecektir. İzole edilen A. rabiei izolatlarının patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecek, daha sonra uluslararası patotip belirleyici tohum setleriyle Ascochyta rabiei’in patotipleri belirlenecektir. Patotip belirleme çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas nohut hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 34.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Bütçe: Kişiler
Özet: Kekik en çok ihraç edilen tıbbi ve aromatik bitkilerimizin başında gelmekte olup, dünya kekik ihtiyacının % 80’i tek başına ülkemizden karşılanmaktadır. 2013 yılında, 14.8 bin ton kekik ihracatından, 56 milyon dolar ($) gelir elde edilmiştir. Kekik yalnızca baharat olarak değil aynı zamanda ilaç, tıp ve kozmetik sanayinde doğal anti-biyotik, -mikrobiyal, -fungal, -viral olarak ta kullanılabilmektedir. Bu proje ile Orta Anadolu Bölgesi’ne adapte olabilecek, yüksek drog verimi ve uçucu yağ oranına sahip kekik hat ve çeşitleri elde etmek hedeflenmektedir. Projeye 2014 yılında başlanılmış olup, önceki projelerden elde edilen çok sayıda yerel hat ve introduksiyon materyali ön verim denemelerine alınmıştır. Ayriyeten Tubitak 1001-104 O 164 nolu, ‘Origanum Tür ve Türler Arası Melezlerin Farklı Ekolojilerde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi’ isimli projenin melez materyallerinden amaca uygun olanlar ön verim denemelerinde değerlendirilecektir. 2015 yılında Haymana İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde malç tabakası üzerine tesis edilen ön verim denemesi, Sivas’dan (Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araş. Ens. Mera Bitkileri Lokasyonu, Şarkışla) gelmesi planlanan 20 civarında yerel hattın gönderilmemesi nedeniyle değerlendirilememiştir. 2016 yılında Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün kekik ıslah projesi dahilinde topladığı yerel materyallerin bulundugu çiftçi tarlasından (Çanakkale-Biga) 20 tek bitki seçilerek ön verim denemesine alınmış buradan oluşacak kayıp giderilmiştir. Plantasyonun ilk yılı olması nedeniyle bakım işlemleri yapılmış, ancak bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 ve 2018 yılında 30 civarında hatla yürütülmesi planlanan augmented-design deneme tekniğine uygun olarak kurulan ön verim denemelerinden seçilecek 5-6 amaca uygun hatla, 2019 yılında tesadüf blokları deneme desenine gore 3 tekerrürlü olarak verim denemeleri kurulacaktır. 2020 ve 2021 yılları arasında CV Carva ve halen tescil denemeleri devam eden yerli O. vulgare var. hirtum hat veya çeşitleri kontrol olarak kullanılacaktır. Hatlara ait uçucu yağ oranları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’ndaki neo-clevenger uçucu yağ aparatı ile tespit edilecek olup, uçucu yağ bileşenleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ndeki GC-MS ile tespit edilecektir. Bunun yanında ümitvar olarak belirlenen genotiplerde moleküler markör teknikleri kullanılarak populasyonlar içi ve arası genetik karekterizasyona bakılacaktır. Genetik karekterizasyon çalışmaları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütülecektir. Ülkemizde halen tohumdan tescilli kekik çeşidinin olmaması ve proje kapsamında kekik hastalık ve zararlılarının da çalışılacak olması projenin önemini arttırmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet: