aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı SÜNE (Eurygaster spp. HEMIPTERA: SCUTELLERİDAE) MÜCADELESİNDE ETKİNLİĞE YARDIMCI HAVA AKIMININ ETKİSİ Dergi Adı 4. Uluslarasası Blimsel Sempozyum- Agrosym 2013
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal üretim çeşitli faktörlerin etkisi ile yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Bu faktörlerin en önemlilerinden bitki hastalık ve zararlılarının tarımsal ürünlerde oluşturduğu zarar yıllık tarımsal gelirin yaklaşık %15’i kadardır. Ülkemizde en çok kullanılan tarımsal savaşım yöntemi kimyasal savaştır. İlaçlama sırasında püskürtülen ilacın tamamı hedef bitki yüzeylerine ulaşamamakta, bir kısmı rüzgarla hedef dışı alanlara taşınmakta veya havada asılı kalmakta, bir kısmı da hedef dışı toprak ve su yüzeylerine düşmektedir. Bunun sonucu olarak düşük biyolojik etkinlik , yüksek maliyet ve çevre kirliliği gibi olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 2000-2012 arasında salgın görülen yıllarda yılında yaklaşık olarak 11-18 milyon da alanda Süne mücadelesi yapılmıştır. 2002 yılına kadar hem uçak ve hem de yer aletleri ile gerçekleştirilen süne mücadelesi 2002 yılından itibaren tüm ülke genelinde kademeli olarak sadece yer aletleri ile mücadele şekline dönüştürülmüştür. Bu durum ilaç kayıplarının azaltılarak ilaçlama etkinliğinin artırılmasına yönelik ulusal çalışmalara hız kazandırmıştır. Bu çalışmada; süne mücadelesinde çiftçilerimizin alım gücüne uygun yerli üretim bir yardımcı hava akımlı pülverizatör geliştirilmiş ve yerli bir buğday çeşidinde biyolojik etkinlik ile dağılım düzgünlüğü değerlendirilmiştir. Denemeler ilaçlama karakteristiklerinin ve biyolojik etkilerin ortaya konulmasına yönelik olarak iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşama, ilaçlama karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla iz maddesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlaç normu 110 l/ha ve ilerleme hızı 7.8 km/h’tir. Çalışmanın ikinci aşamasında Sünede ruhsatlı Alphacypermethrin EC (100 g/l) 15.0, 12.5 ve 10.0 ml/da dozlarında kullanılmış ve biyolojik etkinliğe ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Böylece süne mücadelesinde yardımcı hava akımının etkinliği klasik uygulamalarla karşılaştırılarak ortaya konulurken daha düşük doz uygulamaları ile insektisit kullanımının azaltılabilme durumu değerlendirilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Arzu AYDAR Aydar A.
Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı