aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Pestisit Kullanımından Kaynaklı Su Kirliliği Dergi Adı 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal faaliyetlerden bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) tekniğine uygun ve kabul görmüş iyi uygulamalar çerçevesinde kullanılmaması su kaynaklarında kirliliğe neden olmaktadır. Su kalitesini pestisitlerin neden olduğu kirlilikten korumaya yönelik AB mevzuatı bulunmaktadır. Su Çerçeve Direktifi, yüzey sularının korunmasına yönelik olarak tehlikeli maddelerin deşarjını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı zorunlu kılmaktadır. Tarımsal çevre önlemleri, gerçek pestisit kullanım miktarlarının kayıtlarının tutulmasını, çevrenin korunmasına yönelik olarak pestisit kullanımının azaltılmasını, entegre pestisit yönetim tekniklerini desteklemektedir. Ülkemizde pestisit tüketimi gelişmiş ülkelere göre düşük olmasına rağmen yıllara göre artış göstermektedir. Özellikle entansif tarım yapılan Akdeniz, Ege gibi bölgelerin tüketimi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye’de genel olarak az pestisit tüketilmesine karşın, en yoğun tüketilen pestisitler çevre ve sağlık açısından önemli riskler taşımaktadır. Özellikle son yirmi yıldaki bu gelişim sürecinde dünyanın pek çok ülkesinde yasal düzenlemeler ile beraber ilaç uygulamalarının efektifliğini artıracak ve kayıpları azaltarak çevresel riskleri minimuma indirecek makinelerin ve tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada; bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan su kirliliğinin nedenleri ve bitki koruma makinelerinin kullanımı sırasında yüzey sularının kirlenmesine karşı oluşturulabilecek stratejiler incelenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Arzu AYDAR Aydar A.
Dr. Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı