aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2021 Bitiş Tarihi 31.12.2025

TÜRKÇE

Proje Adı Bağlarda Külleme etmeni Erysiphe necator Schwein’in QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI (Demethylation Inhibitor) Grubu Fungisitlere Karşı Oluşturduğu Direncin Belirlenmesi (Doktora) Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 58.000
Özet Ülkemiz için oldukça önemli bir bitki olan asmanın yetiştirilmesi ve pazarlanması sürecinde karşılaşılan pek çok sorun bulunmaktadır. Ürünün kalitesini ve verimini olumsuz yönde etkileyen fungal etmenlerin neden olduğu hastalıklar bu sorunlardan bir tanesidir. Asmanın tüm yeşil aksamında külleme hastalığına neden olan Erysiphe necator Schwein doğrudan ürüne zarar verdiği için ekonomik önemi yüksektir ve bağ alanlarında ana hastalık durumundadır. Bu hastalık etmeni ile mücadelede QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI (Demethylation Inhibitor) grubu fungusitler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Külleme ile mücadelede yetersiz kalındığına dair gelen çiftçi şikâyetleri üzerine konunun etmende fungisit direnci gelişip gelişmediği yönüyle araştırılması fikri doğmuştur. Çalışmamızın ana hedefi; bağcılığın yaygın olarak gerçekleştirildiği Manisa, Tekirdağ, Ankara ve Tokat illerinde bulunan, bağ alanlarından elde edilecek külleme izolatlarında QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI (Demethylation Inhibitor) grubu bazı fungisitlere karşı direnç gelişip gelişmediğinin klasik metodlarla tespit edilmesidir. Ayrıca klasik metodlarla direnç seviyesini belirlediğimiz izolatların direnç durumunu moleküler olarak ve hızlı bir şekilde belirlemede qPCR ve Allel spesifik PCR tekniklerinin kullanılabilirliği araştırılacaktır. Bu hedef doğrultusunda, toplanan örneklerden elde edilecek izolatlara öncelikle yaprak disk metodu uygulanarak direnç seviyeleri tespit edilecektir. Direnç seviyeleri belirlenmiş olan izolatların qPCR metodu ile QoI grubu fungisitlere ve Allel spesifik PCR teknikleri ile DMI grubu fungisitlere karşı direnç durumu moleküler düzeyde karakterize edilmeye çalışılacaktır. Proje sonucunda küllemeye karşı kullanılan fungisitler için duyarlılık azalması ve direnç gelişimi klasik ve moleküler yöntemlerle ortaya konacaktır. Elde edilen veriler Bakanlığımızla paylaşılarak bu hastalığın mücadelesine yönelik çiftçi mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu proje 2021 – 2026 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ danışmanlığında doktora çalışması olarak yürütülecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
gamze.erdurmus Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı