aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2021 Bitiş Tarihi 31.12.2022

TÜRKÇE

Proje Adı Isparta, Konya ve Afyonkarahisar İllerinde Kiraz, Vişne ve Kayısı Ağaçlarında Bulunan Monilinia laxa’nın Bazı Fungisitlere Direnç Durumlarının Araştırılması Kurumu Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 50.000
Özet Monilya hastalığı, sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek yanıklığı ve kahverengi meyve çürüklüğü şeklinde hem hasat öncesinde hem de hasat sonrasında ciddi derecede ekonomik kayıplara neden olan en önemli hastalıklardan birisidir ve bu hastalığa başlıca Monilinia laxa, M. fructigena ve M. fructicola fungusları neden olmaktadır. Bunların arasında, çiçek monilyası hastalığı etmeni M. laxa Türkiye’de sert çekirdekli meyve ağaçlarında en yaygın bulunan türdür ve orta derecede fungisit direnci riski bulunan bir fungal patojendir. Ayrıca, ülkemizde M. laxa ‘ya karşı ruhsatlı olan sistemik fungisitler, metil benzimidazol karbamatlar (MBC), demetilasyon engelleyicileri (DMI) ve quinon dış engelleyicileri (QoI) gibi orta ve yüksek derecede direnç riski bulunan fungisitlerdir. Açıklanan bu nedenlerden dolayı, M. laxa ‘nın fungisit dayanıklılık durumunun takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Isparta, Konya ve Afyonkarahisar illerinde bulunan kiraz, vişne ve kayısı ağaçlarından hastalıklı bitki örnekleri toplanacaktır ve toplanan örneklerden Monilinia spp. izolasyonları yapılacaktır. İzolatların morfolojik ve moleküler teşhisleri yapılarak, elde edilen M. laxa izolatları ileriki çalışmalarda kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. M. laxa izolatlarının MBC, DMI ve QoI fungisitlerine karşı EC50 dozları petri ortamında miselyum gelişme testleri ile belirlenecektir. Petri testleri sonucunda MBC fungisitlerine karşı direnç geliştirdiğinden şüphelenilen M. laxa izolatlarında, PCR-RFLP çalışması yapılarak fungisit direnç durumları moleküler olarak teyit edilecektir. Ayrıca, katalaz ve süperoksit dismütaz enzimlerinin fungisit direnci ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla bazı M. laxa izolatlarıyla spektrofotometrik çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmayla birlikte, Isparta, Konya ve Afyonkarahisar illerinde kiraz, vişne ve kayısılarda bulunan M.laxa izolatlarında fungisit direnç durumu ilk defa ortaya konulacaktır. Ayrıca, katalaz ve süperoksit dismütaz enzimlerinin M. laxa’da fungisit direnci ile ilişkisi tespit edilecektir. Bu çalışma, 2020 ve 2021 yıllarında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. Dudu DEMİR ve Prof. Dr. Cafer EKEN danışmanlığında doktora tezi olarak yürütülecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
hamza.şenyurt Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı