aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 1.04.2014 Bitiş Tarihi 31.01.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 226.000
Özet Asma (Vitis vinifera L.) dünyada en fazla yetiştirilen ve en fazla ekonomik öneme sahip meyve türlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyada en önemli tarım kollarından biri olan ve Türkiye ekonomisinde de ayrı bir öneme sahip olan bağcılık günümüzde üretimden pazarlamaya kadar geçen süreç içerisinde birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunlar içerisinde bağ yetiştiriciliği yapılan tüm ülkelerde gün geçtikçe önemi artan, ekonomik boyutlara ulaşan zararları ile üzüm üretimini sınırlandıran fungal hastalıklar ve bunlar içerisinde de odun dokusu hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Yürütülecek bu çalışma ile Nevşehir, Konya, Karaman ve Kayseri illeri bağ alanlarındaki odun dokusu fungal hastalıklarının genel durumu belirlenecektir. Bu amaçla bu illeri temsil edebilecek ve ağırlıklı olarak üzüm üretimi yapılan ilçe ve köylerde yapılacak surveylerde hastalıklı asma örnekleri toplanacak, hastalık etmenlerinin izolasyonları ve teşhisleri yapılarak yaygınlık oranları belirlenecektir. Etmenlerin teşhislerinde klasik yöntemlerin yanısıra moleküler metodlar kullanılacaktır. Moleküler çalışmalar ortamdan ve direkt odun dokulardan yapılacak DNA ekstraksiyonları ile yürütülecektir. Moleküler çalışmalarda türe spesifik primerlerin yanında genel primerlerde kullanılacaktır. Genel primerler ile yapılan çalışmalarda PCR ürünlerinin DNA sekans dizileri çıkartılacak ve bu sekanslar uluslararası veri tabanlarındaki sekanslar ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca bazı etmenlerin direkt odun dokusundan genel primerler kullanılarak PCR ve sekans analizi yoluyla teşhisleri yapılacaktır. Bu metotta PCR ürünlerinin DNA sekansları çıkartılacak ve DNA sekans dizileri uluslararası veri tabanlarındaki sekanslar ile karşılaştırılarak tür teşhisine gidilecektir. Ayrıca kimyasal mücadelesi olmayan kav ve Petri hastalıklarına sebep olan etmenlerle mücadelede en etkili yöntem bu etmenlerden ari üretim materyali kullanmaktır. Ancak farklı metotlar denenmesine rağmen bu etmenlerden ari üretim materyali üretiminde tam anlamıyla başarılı sonuçlar alınmamıştır. Bu çalışmada enfekteli bitkilerden termoterapi ve meristem uç kültürü uygulamaları ile in vitro da kav ve Petri hastalıklarına sebep olan etmenlerden Phaeoacremonium spp. (W. Gams, Crous and M. J. Wingfield) ve black foot hastalığına sebep olan Cylindrocarpon spp. (Wollenw)’den ari üretim materyali elde edilip edilemeyeceği araştırılacak ve bu metodun esasları belirlenmeye çalışılacaktır. Fitopatolojik çalışmalarda fitopatojenlerin uygun ortamlarda uzun süre muhafazası daha sonra yapılacak benzer çalışmalarda kullanılmaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada elde edilen ve tür teşhisleri yapılan izolatlar uygun yöntemler kullanılarak muhafaza edilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sureyya.ozben Lider
kemal.degirmenci Yardımcı Araştırmacı
suat.kaymak Yardımcı Araştırmacı
servet.uzunok Yardımcı Araştırmacı
ulkem.taniker Yardımcı Araştırmacı
tulinsarigul.ertek Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Simin ULAŞ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı