aaaaa

0-20 / 315

Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Ankara Bütçe: 32.000 TL Kişiler
Özet: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müzede 14 böcek takımından 225 familya, 2000 cins ve 3000' den fazla türe ait 26.000'den fazla örnek bulunmaktadır.Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Yine 2002-2007 yılları arasında “Türkiye Bitki Koruma Müzesinin Böcek Koleksiyonu Yönüyle Zenginleştirilmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması” isimli proje ile teşhisli olmayan örneklerin bir bölümünün teşhis edilmesi sağlanmış, müze koleksiyonunda bulunan 1874 türe ait bilgi, oluşturulan veri tabanı programına kaydedilmiştir. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. Bu durum müzede bulunan Heteroptera alttakımına ait örnek sayısının artmasına sebep olmuştur. Müzede 21 familyaya bağlı 262 türe ait 3346 teşhisli Heteroptera örneği bulunmaktadır. Planlanan bu projede, veri tabanında yer almayan Heteroptera örneklerinin teşhisleri yapılacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda teşhisi yapılan türler müze koleksiyonuna ilave edilecek, özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlanacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara Bütçe: 85.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara Bütçe: 50.000 TL. Kişiler
Özet: Bu proje kapsamında; İç Anadolu bölgesi mısır ekim alanlarında görülen zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemiz mısır ekiminin yaklaşık %20’si İç Anadolu bölgesi illerinde gerçekleştirilmektedir. Son 10 yıllık ekim alanları incelendiğinde; 2005 yılında 430.690 da olan ekim alanı yaklaşık %300’lük bir artışla 1.209.307 da alana ulaşmıştır. Bu güne kadar Bölgemiz mısır ekim alanlarında zararlı ve faydalılar açısından münferit birkaç çalışma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapılacak bu çalışma ile ilk defa İç Anadolu Bölgesi mısır ekim alanlarındaki zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecektir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2019 yıllarında İç Anadolu Bölgesi illeri; Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Çankırı mısır ekiliş alanlarında mısır üretim sezonu boyunca sürveyler yapılarak zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörleri belirlenecektir. Bölgemiz için ilk ve temel bir çalışma olacak bu projeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda; mısır üretim alanlarındaki zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörleri konusunda mevcut durum ortaya konulacak, elde edilecek sonuçlara göre ileride yapılacak çalışmalara yön verilecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet: Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla organik gübrelerin, kullanımının gerekli olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda üzerinde yoğun araştırmalar yapılan alternatif gübreler arasında mikrobiyal gübreler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden sürdürülebilir tarım çalışmalarında mikoriza mantarlarının kullanımına büyük önem verilmektedir. Ülkemiz topraklarında doğal olarak bulunan faydalı mikoriza mantarlarının saf kültür olarak elde edilmesi ve mikrobiyal gübre olarak üretilmesi amacı ile in vitro şartlarda mikoriza sporlarından monokültür yapılması bu projenin amacını oluşturmaktadır. Araştırmada tarla ve mera alanlarından alınan topraklar kontrollü koşullara getirilerek spor sayısının artırımı için üç yöntem kulanılacaktır.Bunlar Saksı Substrat, Bitki Tuzağı ve Kök Fragman Kültürleridir.Bu yöntemlerden elde edilen sporlar ile sera denemesi kurulacak test bitkisi ve konukçu bitki olarak monokotilodon bitkiler tercih edilecektir. Elde edilecek kültürler ve şahit için kültürler temin edilerek saksı denemesi kurulacak ve köklerden tür tespiti yapılacaktır.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 7.8.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 7.8.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 35.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.7.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 65.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.7.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 392.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TÜBİTAK - TÜBİTAK COST Tarih: 1.7.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 40.000 Tl Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA Bütçe: 35.000 Kişiler
Özet: Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıklardan kurşuni küf [Botrytis cinerea (teleomorph: Botryotinia fuckeliana)], domatesin çiçek, meyve, gövde ve yapraklarında zarar yaparak, ürün kaybına neden olmaktadır. B. cinerea ile mücadelede değişik gruplardan fungusitler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, B.cinerea ’nın, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ilinde fungisitlere karşı direnç ve direnç oluşumuna neden olan mutasyonların durumu belirlenecektir. Bu amaçla Antalya ilindeki değişik seralardan hastalıklı bitki örnekleri toplanarak B.cinerea izolatları elde edilecektir. Elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil, praclostrobin + boscalid, dithofencarb + carbendazim) karşı duyarlılık düzeyleri mikrotiter test metodu ile belirlenecektir. Elde edilen popülasyonlarda PIRA-PCR metodu ile SDHI (Succinate Dehidrogenaz Enzim İnhibitörü) Geni Mutasyonları taranarak boscalid ‘e, Sitokrom b genindeki mutasyonların PCR – RFLP ile tespitiyle pyraclastrobin ‘e dayanıklılık durumu karakterize edilecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 45.000 Kişiler
Özet: Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) karantina toleransı sıfır olan bir zararlıdır. İhraç edilen turunçgil, nar ve diğer meyvelerdeki zararı ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Akdeniz meyvesineği’nin zararı, larvalar tarafından yapılmaktadır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, meyvede bir yumuşama ve çöküntü meydana getirmektedir. Zarara uğrayan meyveler, vaktinden önce olgunlaşarak dökülmektedir. Zararını doğrudan meyvede ve meyvelerin olum döneminde yapması nedeniyle meyvenin ticari değerini düşürmektedir. Zararlı ile bulaşık olan meyvelerin vuruklu veya bulaşık olması, ihracatı engellemekte ve ihracatta zaman zaman sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Akdeniz meyvesineği’nin zararı son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde bazı illerde yetiştirilen meyve türlerinde görülmeye başlanmıştır. Karasal iklime sahip bölgelerde Akdeniz meyvesineğinin görülmesinin nedeninin küresel iklim değişikliklerinin sonuçlarından birisi olabileceği düşünülmektedir. Sert ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde görülen zararlının meyvelerin olgunlaşma döneminde zarar yapması nedeniyle depolama koşullarında zarar ortaya çıkmakta ve meyvenin ticari değerini düşürmektedir. Bu çalışma ile Ankara ve Konya illerinde meyve yetiştiriciliği yapılan alanlarda sürveyler yürütülerek, Akdeniz meyvesineği Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nin varlığı tespit edilecek, zararlı olduğu meyve türlerindeki popülasyon takibi yapılarak, bulaşma oranları ile parazitoid ve predatörleri araştırılacaktır. Bu çalışma; 2017-2019 yıllarında sert ve yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı Ankara ve Konya illerinde yürütülecektir.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Mısır Araştırma Enstitüsü SAKARYA Bütçe: 26 000 TL Kişiler
Özet: Proje” Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi”nin alt projelerinden biri olarak yürütülecek olup, ülkemiz mısır alanlarında verimin artmasını engelleyen ve kalitenin düşmesine neden olan Fusarium sap ve koçan çürüklüklerinin ekonomiye verdiği zararın en aza indirgenmesini hedeflemektedir. Proje, söz konusu hastalıkların uzun vadede, çevreye duyarlı ve etkin bir şekilde kontrol altında alabilmeyi amaçlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde mısırda Fusarium türleri üzerinde değişik çalışmalar yapılmış olup, mısırda en yaygın tür F. verticilloides (Sym. F. moniliforme) olarak bulunmuştur. F. verticilloides, F. proliferatum ve diğer bazı Fusarium türleri insan ve diğer sıcakkanlılarda kanserojen etkisi bilinen “fumonisin” adı verilen bir toksinin mısır koçanlarında oluşmasına neden olmaktadır. Proje çerçevesinde öncelikle halen durumu bilinen hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler gelştirilmesine yönelik olarak, önemli ve ümitvar görülen mısır materyali, Fusarium moniliforme(=verticilloides)’ye karşı yapay inokülasyon altında dayanıklılık özellikleri ortaya konacak ve çeşit adaylarının dayanıklılık özelliği taşıyan materyal içerisinden seçilmesine olanak sağlanacaktır. Bununla aynı zamanda ıslah çalışmalarına dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecek materyal de belirlenmiş olacaktır. Proje bahsedilen çalışmaların devam ettirildiği ikinci dilim projedir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 25000 Kişiler
Özet: Bu projede üç farklı kurutma yöntemi (geleneksel, hızlandırılmış ve mikrodalga yöntemleri) denenecek ve kurutmanın kalıntı miktarına etkisi de ortaya konacaktır. Ayrıca, bu çalışma ile işleme faktörü yanında kurutma faktörü de hesaplanacak, kurutma faktörünün işleme faktörü olarak kabul edilip edilememe durumu da değerlendirilecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 46.000 Kişiler
Özet: Ankara İlinde Meyve ve Bağlarda Aphidoidea Türlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ile Teşhis Kataloğunun Hazırlanması
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: AZMMAE Bütçe: 15.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 26.000 Kişiler
Özet: Bu çalışma ile Türkiye’nin birçok yerinden çeşitli kültür ve doğal alanlardan toplanan teşhissiz olarak Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilen Chrysomelidae familyasına ait örneklerin değerlendirilmesi, teşhislerinin yapılması, örneklerin müze materyali haline getirilerek müze koleksiyonuna dâhil edilmesi planlanmaktadır. Böylece proje sonucunda Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde bu grup ile ilgili gelecekte yeni örneklerin teşhisinde yararlanılmak üzere karşılaştırma örnekleri veya referans koleksiyon oluşturulmuş olacaktır. Teşhis edilen örneklere ait veriler müze veri tabanına eklenecek dolayısıyla konu ile ilgili araştırıcılar tarafından daha etkin bir şekilde kullanımı mümkün olacaktır. Ayrıca, belirlenen türlerin taksonomik ve zoocoğrafik analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler hazırlanmakta olan Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi kataloğuna dâhil edilecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 39.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2019
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 60,000 TL Kişiler
Özet: Ülkemizin en önemli ayçiçeği üretim alanlarından birisi olan Trakya Bölgesi’nde, ülkemizin yağlık ayçiçeği üretiminin yaklaşık olarak %45-50’si gerçekleştirilmektedir. Ayçiçeğinin de yer aldığı birçok kültür bitkisi üretimi yabancı otlar gibi biyotik faktörlerce sınırlanmaktadır. Yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının engellenmesi için en çok tercih edilen yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolüdür. ALS-inhibitörü herbisitler dünyada yaygın olarak kullanım alanı bulan, kimyasal yabancı ot kontrolü sağlayan bir pestisit grubudur. Bu grup herbisitler geniş spektrumdaki yabancı otları kontrol edebilmesi, uzun süreli aktivitesi, düşük uygulama oranları ve düşük memeli toksisitesi gibi özellikleri sayesinde tercih edilmektedirler. Bu gruptaki herbisitlerin sayıları yasal düzenlemeler sonucu azalmaktadır. Herbisitler, entegre mücadele ilkeleri ve sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun kullanılmadığında, yabancı ot türlerinde dayanıklı bireylerin/popülasyonların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Dayanıklı bireylerin sayısının artmasından sonra uygulanacak dayanıklılık yönetimi ise daha uzun süreli ve kapsamlı çalışmaların yürütülmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada amaç, Trakya Bölgesi ayçiçeği ekiliş alanlarındaki sirken (Chenopodium album L.) popülasyonlarının ALS inhibitörü herbisit imazamox’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır. Dayanıklılığın tespiti bioassay ve moleküler yöntemlerle yapılacaktır. Bioassay denemelerinden sonra dayanıklılık tespit edilen bireylerde dayanıklılığın moleküler temelleri araştırılarak çalışmalara devam edilecektir. Bu çalışmalarda, ALS (Asetolaktat sentaz) geninin bugüne kadar tespit edilmiş olan bütün mutasyon noktalarını içeren bölgelerinde, spesifik primerler kullanılarak, hedef site dayanıklılık (TSR) durumu incelenecektir. Moleküler çalışma sonuçları ile bioassay yöntemlerinin doğrulaması da gerçekleştirilmiş olacaktır. Dayanıklılık olduğu tespit edilen bireylerin alındığı ekiliş alanlarının koordinatları da Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritaya işlenecektir. Ayrıca ayçiçeği ekiliş alanlarında sirken popülasyonlarında imazamox’a dayanıklılık belirlenirse, bu bilgiler www.weedscience.org gibi uluslararası yabancı ot ağlarına bildirilecektir.