aaaaa

0-20 / 334

Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Bütçe: Kişiler
Özet: Kekik en çok ihraç edilen tıbbi ve aromatik bitkilerimizin başında gelmekte olup, dünya kekik ihtiyacının % 80’i tek başına ülkemizden karşılanmaktadır. 2013 yılında, 14.8 bin ton kekik ihracatından, 56 milyon dolar ($) gelir elde edilmiştir. Kekik yalnızca baharat olarak değil aynı zamanda ilaç, tıp ve kozmetik sanayinde doğal anti-biyotik, -mikrobiyal, -fungal, -viral olarak ta kullanılabilmektedir. Bu proje ile Orta Anadolu Bölgesi’ne adapte olabilecek, yüksek drog verimi ve uçucu yağ oranına sahip kekik hat ve çeşitleri elde etmek hedeflenmektedir. Projeye 2014 yılında başlanılmış olup, önceki projelerden elde edilen çok sayıda yerel hat ve introduksiyon materyali ön verim denemelerine alınmıştır. Ayriyeten Tubitak 1001-104 O 164 nolu, ‘Origanum Tür ve Türler Arası Melezlerin Farklı Ekolojilerde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi’ isimli projenin melez materyallerinden amaca uygun olanlar ön verim denemelerinde değerlendirilecektir. 2015 yılında Haymana İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde malç tabakası üzerine tesis edilen ön verim denemesi, Sivas’dan (Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araş. Ens. Mera Bitkileri Lokasyonu, Şarkışla) gelmesi planlanan 20 civarında yerel hattın gönderilmemesi nedeniyle değerlendirilememiştir. 2016 yılında Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün kekik ıslah projesi dahilinde topladığı yerel materyallerin bulundugu çiftçi tarlasından (Çanakkale-Biga) 20 tek bitki seçilerek ön verim denemesine alınmış buradan oluşacak kayıp giderilmiştir. Plantasyonun ilk yılı olması nedeniyle bakım işlemleri yapılmış, ancak bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 ve 2018 yılında 30 civarında hatla yürütülmesi planlanan augmented-design deneme tekniğine uygun olarak kurulan ön verim denemelerinden seçilecek 5-6 amaca uygun hatla, 2019 yılında tesadüf blokları deneme desenine gore 3 tekerrürlü olarak verim denemeleri kurulacaktır. 2020 ve 2021 yılları arasında CV Carva ve halen tescil denemeleri devam eden yerli O. vulgare var. hirtum hat veya çeşitleri kontrol olarak kullanılacaktır. Hatlara ait uçucu yağ oranları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’ndaki neo-clevenger uçucu yağ aparatı ile tespit edilecek olup, uçucu yağ bileşenleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ndeki GC-MS ile tespit edilecektir. Bunun yanında ümitvar olarak belirlenen genotiplerde moleküler markör teknikleri kullanılarak populasyonlar içi ve arası genetik karekterizasyona bakılacaktır. Genetik karekterizasyon çalışmaları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütülecektir. Ülkemizde halen tohumdan tescilli kekik çeşidinin olmaması ve proje kapsamında kekik hastalık ve zararlılarının da çalışılacak olması projenin önemini arttırmaktadır.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: AB Projesi Tarih: 31.5.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 7.824.348$ Kişiler
Özet: Proje, toplumda farkındalık yaratarak ve küresel ölçekte sorumluluğu artırarak, polinatör çeşitliliğinin küresel azalışı ile ilgili mücadele etmeyi amaçlamaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2021
Kurumu: TAGEM Bütçe: 105000 Kişiler
Özet: Bu çalışmada ülkemiz florasında doğal olarak yetiştirilen, Anthemis austriaca (Asteraceae), Anthemis tinctoria (Asteraceae), Tanacetum parthenium (Asteraceae), Tanacetum vulgare (Asteraceae), Artemisia vulgaris (Asteraceae), Artemisia dracunculus (Asteraceae), Artemisia absinthum (Asteraceae) bitkilerinin uçucu yağlarının iki önemli depo zararlısı (Sitophilus granarius (Col.: Curculionidae), Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)) ve iki önemli nematod türüne (Meloidogyne chitwoodi, M.incognita) karşı etkileri laboratuvar koşullarında araştırılacaktır. Ayrıca kullanılan uçucu yağların bileşenleri GC, GC-MS ile belirlenecektir. Bu çalışmalara ek olarak davranışsal etki çalışmalarıda proje kapsamında yürütülecektir. Çalışmada kullanılan bitkiler daha önce yukarıda bahsedilen zararlılara karşı detaylı bir şekilde incelenmemiş olup bu araştırma ile detaylı çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle, mevcut olarak kullanılan kimyasallara alternatif olma postansiyeline sahip maddeler belirlenecektir. Proje çalışma hipotezine uygun şekilde sonuçlandığı takdirde biyopestisit olma potansiyeli yüksek olan yeni maddeler saptanmış olacaktır. Bu proje aynı zamanda yeni proje çalışmalarına temel olabilecek nitelikte sonuçları çıkarabilme potansiyeli bulunmaktadır.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: Üniversite BAP Tarih: 31.12.2021
Kurumu: ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bütçe: 50000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2021
Kurumu: Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 1.500.000TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: AB Projesi Tarih: 31.12.2020
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 10.000 € Kişiler
Özet: Birçok bitkide hastalığa sebep olan fitoplazmalar prokaryotik mikroorganizmalardır. Fitoplazmalar floemden beslenen Cixiidae familyasından böcekler ile taşınmakta ve yayılmaktadır. Bazı yabancı otlarda fitoplazmaya konukçuluk yapmaktadır. Patateste stolbur hastalığına sebep olan Candidatus Phytoplasma solani’nin ülkemizde varlığı bilinmekte ayrıca karantina listelerinde de yer almaktadır. Stolbur hastalığının epidemiyolojisi karmaşıktır ve henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Farklı ekosistemlerde bulunan tek yıllık ve çok yıllık kültür bitkileri, yabancı otlar ve vektör böcekler arasındaki karmaşık ilişkinin, Stolbur fitoplazmanın genotipik ve fenotipik farklılıklarının meydana gelmesinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Stolbur fioplazmanın epidemiyolojisine yönelik yürütülen çalışmalar moleküler düzeyde yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde patateste ve diğer konukçularında Stolbur fitoplazmanın epidemiyolojisinin moleküler düzeyde araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez patates, domates, biber, asma, tarla sarmaşığı gibi farklı konukçulardan elde edilen stolbur izolatlarının genetik çeşitliliğinin araştırılması, konukçuya özelleşme ve coğrafik dağılım arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla planlanan çalışma, European Phytosanitary Research Coordination (EUPHRESCO) projesinin bir alt projesi (PHYLIB II) olarak 2018-2020 yılları arasında yürütülecektir. Bu alt proje kapsamında Stolbur fitoplazma (Candidatus Phytoplasma solani)’nin daha önce yürütülmüş çalışmalar kapsamında farklı konukçularından elde edilen izolatlarının PCR/RFLP teknikleri kullanılarak genetik çeşitliliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, patates ve patates tarlaları civarında bulunan yabancı otlarda dahil olmak üzere diğer konukçularından elde edilecek izolatlarının nested PCR ile tanımlanmasının yapılması hedeflenmiştir. Tanımlanan izolatlardan 16SrXII-A alt grubuna ait olan izolatların PCR/RFLP teknikleri kullanılarak genetik çeşitliliğinin araştırılması, sonuçların yorumlanarak konukçuya özelleşme ve coğrafik dağılım arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması da diğer amaçlar arasındadır. Ayrıca proje kapsamında yer alan zararlı organizmaların tespitine yönelik yapılması planlanan halka test çalışmasına katılım sağlanacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 105.000 TL Kişiler
Özet: Bu çalışmada ülkemiz florasında doğal olarak yetiştirilen, Anthemis austriaca (Asteraceae), Anthemis tinctoria (Asteraceae), Tanacetum parthenium (Asteraceae), Tanacetum vulgare (Asteraceae), Artemisia vulgaris (Asteraceae), Artemisia dracunculus (Asteraceae), Artemisia absinthum (Asteraceae) bitkilerinin uçucu yağlarının iki önemli depo zararlısı (Sitophilus granarius (Col.: Curculionidae), Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)) ve iki önemli nematod türüne (Meloidogyne chitwoodi, M.incognita) karşı etkileri laboratuvar koşullarında araştırılacaktır. Ayrıca kullanılan uçucu yağların bileşenleri GC, GC-MS ile belirlenecektir. Bu çalışmalara ek olarak davranışsal etki çalışmalarıda proje kapsamında yürütülecektir. Çalışmada kullanılan bitkiler daha önce yukarıda bahsedilen zararlılara karşı detaylı bir şekilde incelenmemiş olup bu araştırma ile detaylı çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle, mevcut olarak kullanılan kimyasallara alternatif olma postansiyeline sahip maddeler belirlenecektir. Proje çalışma hipotezine uygun şekilde sonuçlandığı takdirde biyopestisit olma potansiyeli yüksek olan yeni maddeler saptanmış olacaktır. Bu proje aynı zamanda yeni proje çalışmalarına temel olabilecek nitelikte sonuçları çıkarabilme potansiyeli bulunmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü,Ankara Bütçe: 110000 TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet: Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla organik gübrelerin, kullanımının gerekli olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda üzerinde yoğun araştırmalar yapılan alternatif gübreler arasında mikrobiyal gübreler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden sürdürülebilir tarım çalışmalarında mikoriza mantarlarının kullanımına büyük önem verilmektedir. Ülkemiz topraklarında doğal olarak bulunan faydalı mikoriza mantarlarının saf kültür olarak elde edilmesi ve mikrobiyal gübre olarak üretilmesi amacı ile in vitro şartlarda mikoriza sporlarından monokültür yapılması bu projenin amacını oluşturmaktadır. Araştırmada tarla ve mera alanlarından alınan topraklar kontrollü koşullara getirilerek spor sayısının artırımı için üç yöntem kulanılacaktır.Bunlar Saksı Substrat, Bitki Tuzağı ve Kök Fragman Kültürleridir.Bu yöntemlerden elde edilen sporlar ile sera denemesi kurulacak test bitkisi ve konukçu bitki olarak monokotilodon bitkiler tercih edilecektir. Elde edilecek kültürler ve şahit için kültürler temin edilerek saksı denemesi kurulacak ve köklerden tür tespiti yapılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 60.000 Kişiler
Özet: İnsan beslenmesinin temel gıda maddesi olarak önemli bir yere sahip olan tahıllar, milyonlarca üreticinin yıllık gelirini sağlayan önemli bir kaynak olması ve çok sayıda sanayii kuruluşunun ham maddesi olması gibi özelliklerinden dolayı ekonomik ve sosyal yaşantımızda diğer tarım ürünlerine göre önemi büyüktür. Ülkemiz toplam bitkisel üretim değerinin %24,52’sini oluşturmakta olan tahıl üretim değerine, %18,88 oranında buğday ve arpa üretim değerleri katkı sağlamaktadır. Ülkemiz buğday-arpa ekim ve üretiminin 1/3’ünün gerçekleştiği İç Anadolu bölgesi bu oranla bölgeler arasında 1. sırada yer almaktadır. Buğday-arpa yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen zararlılardan Ekin bambulu (Anisoplia spp.) larvaları tahılların kökünü, erginleri taneleri kemirerek zarar yapmaktadırlar. Tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin 1983, yüzey ilaçlamalarında kullanılan toz ilaçların da 2009 yılında yasaklanmasıyla beraber zararlının popülasyonunda ve zararında artış meydana gelmiştir. Günümüzde ki mücadele çalışmaları, yurtdışı literatür sonuçlarından faydalanılarak hazırlanan Teknik Talimatlardan yararlanılarak yürütülmektedir. Bu çalışma ile İç Anadolu bölgesinde Ekin bambulu mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler belirlenecektir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait İç Anadolu Bölgesinde bulunan çiftliklerden birisinde sonbaharda yeterli popülasyon yoğunluğunun tespit edildiği bir tarlada doğa koşullarında yürütülecek olan bu çalışma sonucunda Ekin bambul mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler ile iklim koşullarının söz konusu kriterlere olan etkisi belirlenecektir. Ayrıca geçici ruhsat verilen insektisitin Ekin bambulu erginlerine, Ekin kamburböceği mücadelesinde tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin de larvalara etkisi belirlenecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 62.500TL Kişiler
Özet: Türkiye yağlık ham madde üretiminde yüksek oranda dışa bağımlıdır. Aspir, tohumlarından elde edilen kaliteli yemeklik yağ ve biyodizel olarak da kullanılması nedeniyle Dünya’da son yıllarda ekim alanları genişleyen bir yağlı tohumlu bitkidir. Bu bitki sıcaklığa ve kuraklığa yüksek toleranslı olması nedeniyle ülkemizdeki geniş nadas alanlarını azaltmada ve ülkemizin yağ hammaddesi açığını kapatmada potansiyel bir ürün olarak görülmektedir. Bölgemiz kurak alanlarında devlet teşvikiyle beraber ekim alanları genişleyen aspirde yabancı otlardan kaynaklı önemli verim kayıpları yaşanmaktadır. Dünyada aspir ekiliş alanlarında yabancı otlardan kaynaklı verim kayıpları %75’lere kadar çıkabilmektedir. Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan Ankara’da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir. Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir. Aspir bölgemizde yüksek verim alabilmek ve yabancı ot rekabetinden dolayı sıra arası mesafesi olarak 15-20 cm ekilmektedir. Bitkinin hem dikenli oluşu hem de sıra arası mesafenin dar olması nedeniyle yabancı otlarla mekanik olarak mücadele edilememektedir. Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için de tavsiye dışı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmanın diğer bölümünde Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir. Çalışmada ayrıca aspirin farklı zamanlarda ekilmesinin alandaki ana yabancı otlara etkisi belirlenerek herbisitlere alternatif bir mücadele stratejisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda belirlenecek olan kritik periyot, EZE ve kimyasal mücadele çalışmaları, aspirde yabancı ot entegre mücadele programının temelini oluşturacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Müdürlüğü Bütçe: 35000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Bütçe: 60.000TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Ankara Bütçe: 32.000 TL Kişiler
Özet: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müzede 14 böcek takımından 225 familya, 2000 cins ve 3000' den fazla türe ait 26.000'den fazla örnek bulunmaktadır.Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Yine 2002-2007 yılları arasında “Türkiye Bitki Koruma Müzesinin Böcek Koleksiyonu Yönüyle Zenginleştirilmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması” isimli proje ile teşhisli olmayan örneklerin bir bölümünün teşhis edilmesi sağlanmış, müze koleksiyonunda bulunan 1874 türe ait bilgi, oluşturulan veri tabanı programına kaydedilmiştir. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. Bu durum müzede bulunan Heteroptera alttakımına ait örnek sayısının artmasına sebep olmuştur. Müzede 21 familyaya bağlı 262 türe ait 3346 teşhisli Heteroptera örneği bulunmaktadır. Planlanan bu projede, veri tabanında yer almayan Heteroptera örneklerinin teşhisleri yapılacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda teşhisi yapılan türler müze koleksiyonuna ilave edilecek, özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlanacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara Bütçe: 85.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara Bütçe: 50.000 TL. Kişiler
Özet: Bu proje kapsamında; İç Anadolu bölgesi mısır ekim alanlarında görülen zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemiz mısır ekiminin yaklaşık %20’si İç Anadolu bölgesi illerinde gerçekleştirilmektedir. Son 10 yıllık ekim alanları incelendiğinde; 2005 yılında 430.690 da olan ekim alanı yaklaşık %300’lük bir artışla 1.209.307 da alana ulaşmıştır. Bu güne kadar Bölgemiz mısır ekim alanlarında zararlı ve faydalılar açısından münferit birkaç çalışma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yapılacak bu çalışma ile ilk defa İç Anadolu Bölgesi mısır ekim alanlarındaki zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecektir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2019 yıllarında İç Anadolu Bölgesi illeri; Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Çankırı mısır ekiliş alanlarında mısır üretim sezonu boyunca sürveyler yapılarak zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörleri belirlenecektir. Bölgemiz için ilk ve temel bir çalışma olacak bu projeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda; mısır üretim alanlarındaki zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörleri konusunda mevcut durum ortaya konulacak, elde edilecek sonuçlara göre ileride yapılacak çalışmalara yön verilecektir.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 7.8.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 7.8.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 35.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.7.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 65.000 Kişiler
Özet: