aaaaa

0-20 / 411

Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.1.2026
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 88.500 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2024
Kurumu: Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.1.2024
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 148.000 Kişiler
Özet: Biyopestisitler; makro ve mikro organizmalar, bitkiler gibi birçok doğal maddeden elde edilen maddelerin kullanılmasını içeren pestisit çeşitleridir. Dünyada ve ülkemizde daha önce yürütülmüş çalışmalarda; kekik, lavanta bitkilerinin uçucu yağlarının, ve Baeveria sp. entomopatojen fungusun verim kayıplarına sebep olan birçok hastalık ve zararlıya karşı biyopestisit özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile; etkili olduğu bilinen biyoajanlar için uygun formülasyonlar oluşturulacaktır. Oluşturulan biyoformülasyonlarda bulunan mikroorganizmalar ve uçucu yağlar için optimum gelişme ve stabil olduğu koşullar belirlenecek, en uygun katı ve sıvı taşıyıcıda formülasyonları hazırlanacaktır. Formulasyonu hazırlanan biyopestisitlerin raf ömrü, fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak uluslararası standartlarla karşılaştırılarak kalitesi değerlendirilecektir. Hazırlanması tamamlanan formülasyonların biyolojik etkinliği, ülkemizde kimayasal mücadelenin yoğun olarak yapıldığı Tetranycus urticae, Melodygne spp, Leptinoterca decemlineata ve Tuta absoluta da belirlenecektir. Denemeler, laboratuvar, sera ve tarla olmak üzere üç farklı ortamda Enstitü deneme alanlarında yürütülecektir. Ankara ilinde 2020-2023 yılları arasında yürütülecek bu çalışmada laboratuvar koşullarında, Beauveria sp. üretimi yapılacak, Beauveria sp.’nin OD, kekik ve lavanta uçucu yağlarının EW ve EC formülasyonları hazırlanarak söz konusu zararlılar ile mücadelede kullanılmak üzere kullanıma hazır biyopestisit geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Bütçe: 35.000 TL Kişiler
Özet: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. 2012 yılında hem tür isimlerini hem de örnek etiket bilgilerini revize etmek, veri tabanını geliştirmek amacıyla “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması ”isimli bir proje başlatılmıştır. Proje süreci içerisinde ve Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof Dr. Serpil KORNOŞOR tarafından 10.000’in üzerinde örnekten oluşan koleksiyon müzeye bağışlanmıştır. Bu proje teklifi, Müze koleksiyonuna yeni örnek katılımlarının gerçekleşmesi nedeniyle çalışmaların uzaması, mevcut projenin çalışma süresinin dolmuş olması ve çalışmaların devam ettirilebilmesi için söz konusu projenin sonuçlandırılarak yeni bir proje dilimin başlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile veri tabanında yer almayan örneklere ait bilgilerin programa girişi sağlanacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda veri tabanına girilen bilgiler programdan süzülerek katalog halinde yayınlanacaktır. Hazırlanacak kataloğun özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlayacağı düşünülmektedir. Proje aynı zamanda TAGEM tarafından desteklenen “Genetik Kaynakları Veri Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi” projesinin omurgasız genetik kaynakları veri tabanının temelini oluşturmaktadır.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TÜBİTAK - TÜBİTAK COST Tarih: 30.12.2023
Kurumu: Uludağ Üniversitesi Bütçe: 500.000 Kişiler
Özet: .....
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.1.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 211.300 TL Kişiler
Özet: Bu projede kuru fasulyede mikolojik çalışmalarda fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) ve kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., vs.) hastalıklarına, virolojik çalışmalarda BCMV ve BCMNV etmenlerine, bakteriyolojik çalışmalarda adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) ve yaprak hale yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) hastalıklarına karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli fasulye tarımı yapılan 9 ilinde (Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Burdur, Nevşehir ve Niğde) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal, viral ve bakteriyel patojenler izole edilecektir. İzole edilen etmenlerin patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecektir. Patojenisite çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlarla etmenlerin ırkları belirlenecek ve bu ırklara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas kuru fasulye hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.1.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 170.000 TL Kişiler
Özet: Nohutta Antraknoza karşı başlatılan dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılık kaynaklarının saptanması ve bu dayanıklılığın melezleme yoluyla iri taneli yemeklik koçbaşı ve leblebilik kırmızı nohut hat ve çeşitlerine aktarılması şeklinde yürütülmektedir. Bu projede nohutta Antraknoz hastalığına neden olan Ascochyta rabiei‘ye karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Eskişehir, Uşak, Kütahya ve Denizli) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal patojenler izole edilecektir. İzole edilen A. rabiei izolatlarının patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecek, daha sonra uluslararası patotip belirleyici tohum setleriyle Ascochyta rabiei’in patotipleri belirlenecektir. Patotip belirleme çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas nohut hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 34.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Bütçe: Kişiler
Özet: Kekik en çok ihraç edilen tıbbi ve aromatik bitkilerimizin başında gelmekte olup, dünya kekik ihtiyacının % 80’i tek başına ülkemizden karşılanmaktadır. 2013 yılında, 14.8 bin ton kekik ihracatından, 56 milyon dolar ($) gelir elde edilmiştir. Kekik yalnızca baharat olarak değil aynı zamanda ilaç, tıp ve kozmetik sanayinde doğal anti-biyotik, -mikrobiyal, -fungal, -viral olarak ta kullanılabilmektedir. Bu proje ile Orta Anadolu Bölgesi’ne adapte olabilecek, yüksek drog verimi ve uçucu yağ oranına sahip kekik hat ve çeşitleri elde etmek hedeflenmektedir. Projeye 2014 yılında başlanılmış olup, önceki projelerden elde edilen çok sayıda yerel hat ve introduksiyon materyali ön verim denemelerine alınmıştır. Ayriyeten Tubitak 1001-104 O 164 nolu, ‘Origanum Tür ve Türler Arası Melezlerin Farklı Ekolojilerde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi’ isimli projenin melez materyallerinden amaca uygun olanlar ön verim denemelerinde değerlendirilecektir. 2015 yılında Haymana İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde malç tabakası üzerine tesis edilen ön verim denemesi, Sivas’dan (Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araş. Ens. Mera Bitkileri Lokasyonu, Şarkışla) gelmesi planlanan 20 civarında yerel hattın gönderilmemesi nedeniyle değerlendirilememiştir. 2016 yılında Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün kekik ıslah projesi dahilinde topladığı yerel materyallerin bulundugu çiftçi tarlasından (Çanakkale-Biga) 20 tek bitki seçilerek ön verim denemesine alınmış buradan oluşacak kayıp giderilmiştir. Plantasyonun ilk yılı olması nedeniyle bakım işlemleri yapılmış, ancak bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 ve 2018 yılında 30 civarında hatla yürütülmesi planlanan augmented-design deneme tekniğine uygun olarak kurulan ön verim denemelerinden seçilecek 5-6 amaca uygun hatla, 2019 yılında tesadüf blokları deneme desenine gore 3 tekerrürlü olarak verim denemeleri kurulacaktır. 2020 ve 2021 yılları arasında CV Carva ve halen tescil denemeleri devam eden yerli O. vulgare var. hirtum hat veya çeşitleri kontrol olarak kullanılacaktır. Hatlara ait uçucu yağ oranları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’ndaki neo-clevenger uçucu yağ aparatı ile tespit edilecek olup, uçucu yağ bileşenleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ndeki GC-MS ile tespit edilecektir. Bunun yanında ümitvar olarak belirlenen genotiplerde moleküler markör teknikleri kullanılarak populasyonlar içi ve arası genetik karekterizasyona bakılacaktır. Genetik karekterizasyon çalışmaları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütülecektir. Ülkemizde halen tohumdan tescilli kekik çeşidinin olmaması ve proje kapsamında kekik hastalık ve zararlılarının da çalışılacak olması projenin önemini arttırmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Bütçe: 80.000 Kişiler
Özet: Bu proje kapsamında Eskişehir ve Ankara illerinde, soğanda ekonomik önemde zarar oluşturabilecek bakteriyel hastalık etmenlerinin tespiti ve yaygınlıkları ortaya konmuş olacaktır. Ayrıca en yaygın ve virülens olarak belirlenen etmene karşı mücadele olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 50.000 Kişiler
Özet: Monilya hastalığı, sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek yanıklığı ve kahverengi meyve çürüklüğü şeklinde hem hasat öncesinde hem de hasat sonrasında ciddi derecede ekonomik kayıplara neden olan en önemli hastalıklardan birisidir ve bu hastalığa başlıca Monilinia laxa, M. fructigena ve M. fructicola fungusları neden olmaktadır. Bunların arasında, çiçek monilyası hastalığı etmeni M. laxa Türkiye’de sert çekirdekli meyve ağaçlarında en yaygın bulunan türdür ve orta derecede fungisit direnci riski bulunan bir fungal patojendir. Ayrıca, ülkemizde M. laxa ‘ya karşı ruhsatlı olan sistemik fungisitler, metil benzimidazol karbamatlar (MBC), demetilasyon engelleyicileri (DMI) ve quinon dış engelleyicileri (QoI) gibi orta ve yüksek derecede direnç riski bulunan fungisitlerdir. Açıklanan bu nedenlerden dolayı, M. laxa ‘nın fungisit dayanıklılık durumunun takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Isparta, Konya ve Afyonkarahisar illerinde bulunan kiraz, vişne ve kayısı ağaçlarından hastalıklı bitki örnekleri toplanacaktır ve toplanan örneklerden Monilinia spp. izolasyonları yapılacaktır. İzolatların morfolojik ve moleküler teşhisleri yapılarak, elde edilen M. laxa izolatları ileriki çalışmalarda kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. M. laxa izolatlarının MBC, DMI ve QoI fungisitlerine karşı EC50 dozları petri ortamında miselyum gelişme testleri ile belirlenecektir. Petri testleri sonucunda MBC fungisitlerine karşı direnç geliştirdiğinden şüphelenilen M. laxa izolatlarında, PCR-RFLP çalışması yapılarak fungisit direnç durumları moleküler olarak teyit edilecektir. Ayrıca, katalaz ve süperoksit dismütaz enzimlerinin fungisit direnci ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla bazı M. laxa izolatlarıyla spektrofotometrik çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmayla birlikte, Isparta, Konya ve Afyonkarahisar illerinde kiraz, vişne ve kayısılarda bulunan M.laxa izolatlarında fungisit direnç durumu ilk defa ortaya konulacaktır. Ayrıca, katalaz ve süperoksit dismütaz enzimlerinin M. laxa’da fungisit direnci ile ilişkisi tespit edilecektir. Bu çalışma, 2020 ve 2021 yıllarında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. Dudu DEMİR ve Prof. Dr. Cafer EKEN danışmanlığında doktora tezi olarak yürütülecektir.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: TAGEM Bütçe: 152.000 TL Kişiler
Özet: Bu projenin amacı; küçük alanlarda zararlı mikroorganizmaların kimyasal mücadelesinde kullanılmak üzere iş genişliği artırılmış, basınç dengeleme sistemli, gerek duyulduğunda açık alanlardaki sebze ve fideliklerde de kolaylıkla kullanılabilmesi için arabalı bir platform üzerine de konabilen çoklu memeli bir motorlu sırt pülverizatörü tasarlamak ve prototip olarak imalatını gerçekleştirmektir. Prototip olarak imal edilen sırt pülverizatörü ile performans ve buğdayda yabancı ot mücadelesinde biyolojik etkinlik denemeleri gerçekleştirilecektir. Geliştirilecek olan bu sırt pülverizatörü ile; önerilen doz ve norma uygun olarak, basınç kaybı yaşamadan daha etkin bir ilaçlama yapılması hedeflenmektedir.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 5.12.2022
Kurumu: Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.12.2022
Kurumu: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 90.000 Kişiler
Özet: Fındık bahçelerinin yenilenmesi ve yeni geliştirilen yüksek verimli ve kaliteli fındık çeşitlerinin çiftçiye hızlı bir şekilde ulaştırılabilmesi için, fındık fidanlarının kitlesel olarak çoğaltılması gerekmektedir. Geleneksel yöntemde fındık ocaklarında bitkilerin dibinden çıkan yeni sürgünler çoğaltma materyali olarak kullanılmaktadır. Vejetatif olarak çoğaltılması gereken fındık bitkisinde dip sürgünler hızlı çoğaltmayı sağlayamadığı için mikroçoğaltım tekniği alternatif yöntem olarak ele alınmaktadır. Odunsu bitkilerin mikroçoğaltımında, kültüre alma aşamasında çevresel ve endojen kaynaklı patojenler nedeniyle büyük zorluklar yaşanmaktadır. In vitro kültürlerde bulunan endojen kaynaklı bakteriyal patojenlerden latent türde olanlar kallus ve hücre kültürlerinin rejenerasyon yeteneğini düşürmekte, mikroklonal çoğaltımı, sürgün gelişimini ve köklenmeyi baskılayarak materyallerin in vitroda ya da ex vitroda ölümüne neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı fındık bitkisinde bulunan endojen kaynaklı kontaminasyon etmenlerinin ve elma mozik virüsünün temizlenmesi için termoterapi uygulamasını kullanmaktır. Bunun sonucunda mikroçoğaltım çalışmaları için aseptik in vitro baz materyali olacak bitkiler elde edilmiş olacaktır. Çalışmalara serada bulunan iki yaşlı fındık fidanlarına hastalık testlemesi yapılarak başlanılacaktır. Hastalık etmeni taşıyan fidanlar termoterapiye alınacaktır. Bu uygulamadan sonra meristem kültürü yapılacak materyallerde altkültürleri takiben hastalık testleri yapılacaktır. Doku kültürü çalışmaları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Araştırma Merkezi doku kültürü laboratuarlarında; hastalık analizleri ise Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Hastalıkları Birimi laboratuarlarında yapılacaktır. Fındık Araştırma Enstitüsü materyal temini sağlayacak ve doku kültürü çalışmalarına katılacaktır
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TÜBİTAK - TÜBİTAK COST Tarih: 15.7.2022
Kurumu: Boğaziçi Üniversitesi Bütçe: 593.726,00 Kişiler
Özet: Bir önceki proje kapsamında (Tübitak 113Z079) çubuk böceğinin Allatostatin C reseptörü (AstRC) klonlanmış ve biyoinformatik yöntemler yardımıyla modellenip bağlanma cebi tespit edilmiştir. Bağlanma cebinde korunmuş olduğu tahmin edilen bir motifin önemi Nokta-Hedefli Mutajenez yapılarak Atomik Kuvvet Mikroskobu’nda doğrulanmıştır. Projede temel amaç böcekler üzerinden üretilebilecek muhtemel ilaçlarla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere bu AstR ve ligandının (AST) yapısı üzerine bilgi elde edilmesi ve bu çalışmalarda kullanılabilecek yeni bir yöntem önerilmesiydi. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar “Nature Scientific Reports” da yayınlanmıştır. Böcekler, dünyadaki en kalabalık hayvan grubunu teşkil etmekte. Memeli sınıfının yaklaşık 5000 türü olmasına karşın, böceklerin 1.4 milyondan fazla türü mevcuttur. Ekoloji ve tarımda çok önemli görevleri vardır, ancak tarıma ciddi zararlar verdikleri durumlar da bilinmekte. Bitki-insan sağlığı açısından hastalık taşıyıcısı oldukları da bilinmektedir. Pestisitlerin ormancılık, halk sağlığı, ev ve tarım alanının kullanımından muazzam faydalar sağlanmıştır. Ancak bunların insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturduğu durumlar da mevcuttur. İnsan üzerinde herhangi bir etkisi olmayan ancak düşük biyo-yararlanımlı ve yüksek maliyetli ideal adaylar olan böcek nöropeptitleri geleceğin pestisit adaylarıdır. Bu nedenle reseptörlerine karşı (G proteine-bağlı reseptör/GPCR) peptitlerin kendilerinin kullanılması yerine agonistlerinin tasarlanması bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Allatostatin (AST) böceklerde başkalaşım, gıda alımı ve diğer birçok önemli fizyolojik fonksiyonu düzenleyen juvenil hormonunun sentezlenmesini engelleyen nöropeptitdir. AST membranda bulunan ve GPCR olan allatostatin reseptörüne (AstR) bağlanarak sinyal iletim yolağını aktive eder. Bu yolağın sonunda ilgili genlerin anlatımı sağlanır ve hücre bu uyarıya bir cevap verir. Sunulan projedeki hedef böcek türü, çam ağaçlarının yapraklarıyla beslenen ve dolayısıyla Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz ülkelerinde ve Güney Afrika`daki ormanlara zarar veren çam kese kurdudur (Thaumetapoea pityocampa). Bu böcek, üzerinde bulunan ürtike edici tüyleri nedeniyle memelilerde de alerjik tepki oluşturmaktadır. Bu böceğin AstR dizisine dair bilgi bulunmamaktadır ve bu nedenle ilk hedef bunun ortaya çıkarılmasıdır. Dizi elde edildikten sonra reseptörün ortosterik ligand bağlanma cebi moleküler kenetlenme/dinamik simülasyon çalışmaları ile bulunarak Nokta-Hedefli Mutajenez ile doğrulanacaktır. Ortosterik cep için peptit temelli agonistler tasarlanacaktır. GPCR’lerde allosterik ceplerinin spesifiteyi artırdığı için reseptörün allosterik cebi de tanımlanacaktır. Allosterik cebe uygun moleküller bulmak için küçük molekül kütüphanelerinin (örn. OTAVA) taraması sonucu elde edilecektir. Elde edilen moleküllerin GPCR’yi aktifleştirip aktifleştirmediği, laboratuvarımızda kullanılan bir teknik olan “in vitro TGF? dökme analizi” (TGF? shedding assay) ile doğrulanacaktır. In vivo çalışmalar, Ankara’daki Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılacaktır, tasarlanan agonistler larvalara farklı konsantrasyonlarda verilerek larval canlı/ölüm sayısı belirlenip davranışları üzerindeki etkisi gözlenecektir. Sunulan proje kapsamında, Türkiye’de orman zararlılarından biri olan çam kese kurduna spesifik olarak, beslenme davranışında ve böcek gelişiminde çok önemli rolü olan AstR kullanılarak aday bir pestisit/agonist tasarlamayı hedeflemekteyiz. Sonuçta ortaya çıkan agonist adayların biyoyararlılığı AST’nin kendisine göre daha yüksek, çevredeki biyobozunurluğu daha fazla ve ekosistem üzerine daha az yan etkilere sahip olacağını ummaktayız.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: AB Projesi Tarih: 31.5.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 7.824.348$ Kişiler
Özet: ICARDA koordinatörlüğünde Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Ürdün ve Türkiye ortaklı olarak yürütülmekte olan projenin amacı, hem çiftçinin hem de ulusal tarımsal araştırma sistemlerinin kapasitelerini artırarak ve polinatör çeşitliliğinin küresel ölçekteki düşüşünü engellenme ile ilgili bir küresel sorumluluk geliştirerek ülkeler arasında politik işbirliğini güçlendirmektir. Bu çerçevede: - Farklı ekosistemlerde farklı ürün grupları üzerinde "Alternatif Tozlaştırıcılar ile Tarım" sistemini benimseyen alanlarda zenginleşen polinatör varlığının verime katkısını belirlemek, - Bu katkının ekonomik analizlerini yapmak ve - Nihayetinde çiftçileri polinatörler konusunda daha bilinçli bir seviyeye getirmeyi sağlayacak eğitim- yayım faaliyetlerinde bulunulması planlanmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: AB Projesi Tarih: 31.5.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 7.824.348$ Kişiler
Özet: CARDA koordinatörlüğünde Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Ürdün ve Türkiye ortaklı olarak yürütülmekte olan projenin amacı, hem çiftçinin hem de ulusal tarımsal araştırma sistemlerinin kapasitelerini artırarak ve polinatör çeşitliliğinin küresel ölçekteki düşüşünü engellenme ile ilgili bir küresel sorumluluk geliştirerek ülkeler arasında politik işbirliğini güçlendirmektir. Bu çerçevede: - Farklı ekosistemlerde farklı ürün grupları üzerinde "Alternatif Tozlaştırıcılar ile Tarım" sistemini benimseyen alanlarda zenginleşen polinatör varlığının verime katkısını belirlemek, - Bu katkının ekonomik analizlerini yapmak ve - Nihayetinde çiftçileri polinatörler konusunda daha bilinçli bir seviyeye getirmeyi sağlayacak eğitim- yayım faaliyetlerinde bulunulması planlanmaktadır.