aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 1.5.2015 Bitiş Tarihi 1.5.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Beta corolliflora ve Beta procumbens yabani pancar türlerinde de novo genom dizileme, biotik-abiyotik stres gen adaylarının belirlenmesi ve bazı kuraklık genlerinin klonlanması Kurumu Ankara Üniversitesi ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Bütçe 573,151
Özet Kültür pancarı dünyada ve ülkemizde tarım sektörünün en önemli türlerinden birisi olup dünya şeker üretiminin yaklaşık %30’unu karşılarken, aynı zamanda hayvan yemi ve bioethanol üretiminde kullanılmaktadır.Ülkemizin tarım ekonomisinde ise pancar üretimi, ürünleri(şeker hayvan yemi vb) önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Anadolu önemli iki seksiyonun (Beta ve Corollinae) gen ve genetik varyasyonun merkezi olarak gösterilmekle birlikte, dayanıklı yerli hat ve çeşidimiz bulunmamakta ve şeker pancarı tohum ihtiyacında Türkiye tamamen dışa bağımlılık göstermektedir. Projede, önemli biotik-abiotik stres faktörlerine yönelik bitki kökenli genleri, esas kaynağını oluşturan pancar seksiyonlarından (Corollinaeseksiyonu Beta corollifloratürü ve Procumbentesseksiyonu Beta procumbens türü)ilk olarak tanımlamak, klonlamak ve diğer ülkelere göre önemli ölçüde geri kalmış ıslah sürecine ve pancar tohum üretimine yönelik ülkemizin açığını kapatmak için biyoteknolojik yöntemleri devreye sokmak amaçlanmıştır. Şeker pancarı yetiştiriciliğini; sulanmayan alanlarda kuraklık, sulanan alanlarda ise sulama noksanlığı kısıtlamaktadır. Nematod, fungus ve viral etmenler verimi, şeker kalitesini düşüren biyotik stres faktörlerinin başında gelmektedir. Günümüzde, kültür pancarı hibrit tohumlarının üretiminde bu stres faktörlerine yönelik kullanılan dayanıklılık kaynağı ise B. vulgaris X Beta maritima melezlenmesi ile sağlanmaktadır. Yabani pancar grubunda ancak kültür pancarı ile aynı seksiyonda yer alan Beta maritima’ da ise dayanıklılık poligenik olup kantitatif kalıtım göstermekte dolayısıyla hatlar/ticari çeşitler bu stres faktörlerine çoğunlukla düşük tolerant göstermekte veya tolerantlık zaman içerisinde kırılmaktadır. Pancarın Beta dışındaki yabani seksiyonlarından Corollinae ve Procumbentes genleri ise dominat ve basit kalıtım göstermektedir. Ancak bu iki seksiyonla B. vulgaris arasındaki kromozom homolojisinin düşüklüğü B. vulgaris X Corollinae ve B. vulgaris X Procumbentes çalışmalarını zorlaştırmakta, melezlemelerden elde edilen monosomik, translokant hatların şeker pancarı ıslahında yaygın kullanımını engellemektedir. Beta vulgaris ve Beta maritima genom dizilemesi yapılmış olmakla birlikte, Cercospora beticola, Heterodera schachtii, Polymyxa betae gibi bio-etmenlere karşı dayanıklılık genleri taşıdığı bilinen iki seksiyonda genom ebadında gen bilgileri ortaya konmamıştır. Bu amaçla,(i) Beta corolliflora ve Beta procumbens türlerinden de novo tüm genom dizileri ortaya çıkarılacak,,(ii) Beta corolliflora’dan kuraklık ve BNYVV virüsüne ait RNA dizilimleri; Beta procumbensden pancar kist nematodu (Heterodera schachtii Schm.), şeker pancarı yaprak lekesi hastalığı (Cercospora beticola Sacc.) ve BNYVV virüsüne yönelik RNA dizilemeleri yapılacaktır. Böylece ilgili stres faktörlerine yönelik gen adayları RNA dizileme-yabani genom-referans genomlarıyla karşılaştırılıp tespit edilecektir (iii), son olarak tespit edilecek gen adaylarından iki adet kuraklık geninin klonlanması gerçekleştirilecektir. Proje sonucunda tespit edilecek bitki kökenli genlerin kullanımı ile, ıslah sürecininin kısaltılmasına, üstün özellikli hat bitkilerinin geliştirilmesine ve hibrit tohum eldesine, diğer taraftan yetiştiricilik aşamasında yetersiz sulamalara karşı kurak toleransının artırılmasına günümüzde ve ileriye yönelik katkılar sağlanacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
burcu.turgay Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı