aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 15.9.2010 Bitiş Tarihi 15.3.2013

TÜRKÇE

Proje Adı Pestisit Kalıntılarının Ozonla Azaltılması Üzerinde Bir Araştırma (TÜBİTAK 110 O 201) Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara Üniversitesi
Bütçe 163,849
Özet Bu çalışmada farklı gruplarda yer alan toplam 10 pestisit aktif maddesinin suda ve tamponlu suda ozon gazı ile giderim olanakları araştırılmıştır. Ozonla yapılan giderim işleminin pestisitin toksisitesi üzerindeki etkileri ise Daphnia magna kullanılarak yapılan toksisite testleri ile ortaya konulmuştur. 2010-2013 yılları arasında Ankara’da yürütülen bu projede ele alınan pestisitlerin bulgularına göre thiacloprid ve acetamiprid ozonla çok az (veya hiç) parçalanmış, clothianidin ve thiamethoxam iyi parçalanmasına rağmen parçalanma ürünleri de toksik bulunmuştur. Imidacloprid ise kısmen parçalanmış, parçalanma sonucu toksisite de azalmıştır. Fenazaquin, lambda cyhalothrin, chlorpyrifos, spiromesifen ile azoxystrobin ozonla iyi parçalanmaktadır ve parçalanma ile toksisite de azalmaktadır. Genel olarak buffer kullanımı parçalanma düzeyi üzerinde etkisizdir. Tarla koşullarında ilaçlanan domateslerde yapılan denemelerde imidacloprid ve fenazaquinin suda çok iyi çözünmeleri nedeniyle ozon kullanımına gerek duyulmamıştır. Lambda cyhalothrinde ise ozon kullanımının sınırlı bir olumlu etkisi görülmüştür. Laboratuvar koşullarında denenen domateslerde azoxystrobinde ve chlorpyrifosta ozon uygulaması, sırasıyla % 39 ve % 86 (çalkalanan suda yıkamaya göre sırasıyla 3 kat ve % 13) oranında giderim sağlamıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pelin.aksu Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Y. Sedat Velioğlu Lider
Ergün Cönger Yardımcı Araştırmacı
Ahmet Altındağ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı