aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2009 Bitiş Tarihi 4.11.2014

TÜRKÇE

Proje Adı Niğde İli Patates Ekiliş Alanlarındaki Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santos & Finley (Nemata: Tylenchida) Irklarının Tespiti ve Yaygın Olarak Üretilen Bazı Patates Çeşitlerinin Bu Irklara Reaksiyonlarının Belirlenmesi Kurumu ZMMAE
Bütçe 30.000 TL
Özet Çalışma kapsamında Niğde, Nevşehir, Isparta, Aksaray, Konya ve Kayseri illeri patates üretim alanlarından toplam 78 Meloidogyne spp. popülasyonu elde edilmiştir. Popülasyonların tamamı moleküler yöntemlerle, onbeş popülasyon ise morfolojik ve morfometrik karakterlerine göre teşhis edilmiştir. Teşhis çalışmalarında sadece M. chitwoodi tespit edilmiştir. Isparta, Aksaray, Konya ve Kayseri için etmen yeni kayıt niteliğindedir. Niğde (45), Nevşehir (12) ve Aksaray (1) illerinden 58 popülasyon ırk belirleme çalışmalarında kullanılmıştır. Popülasyonların havuç, yonca ve Solanum bulbocastanum SB22 üzerindeki üreme durumları belirlenerek M. chitwoodi ırk ve patotiplerinin durumu araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, popülasyonların tamamının havuçta iyi derecede çoğaldığı (R:2.01-4.66) belirlenmiş ve havuç iyi konukçu olarak sınıflandırılmıştır. Yonca, 29 popülasyon için zayıf konukçu (R:0.102-0.747), 29 popülasyon için ise konukçu (R:0-0.093) değil olarak sınıflandırılmıştır. S. bulbocastanum SB22 üzerinde çoğalabilen herhangi bir popülasyon tespit edilememiştir. Bu sonuçlara göre Türkiye’de sadece M. chitwoodi ırk-1’in varlığı tespit edilmiş, M. chitwoodi ırk-2 ve patotiplerinin varlığına yönelik herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Ayrıca, M. chitwoodi’nin Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen 19 patates çeşidi ve 1 aday çeşit üzerindeki üreme durumu ve bazı bitki gelişim parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen yumurta paketi sayısı, yumurta sayısı, üreme katsayısı ve yumurta paketi indeksi açısından M. chitwoodi’nin patates çeşitlerinin tamamında iyi derecede çoğaldığı ve gelişim parametrelerinde önemli bir düşüşe neden olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, en çok ve en az üreme görülen çeşitler arasında yumurta paketi sayısı (Adora, 423.20; Challenger, 204.80) ve üreme katsayısı açısından (Adora, 58.60; Marabel, 28.20) yaklaşık 2 kat fark olduğu, çeşitlere bağlı olarak M. chitwoodi’nin bitki gelişimine olan negatif etkisinin değişkenlik gösterdiği ortaya konmuştur.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.evlice Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı