aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.11.2009 Bitiş Tarihi 1.11.2011

TÜRKÇE

Proje Adı Çeltik Beyaz Uç Nematodunun Etkili Tohum Ekstraksiyon Metodunun ve Çankırı Çorum İllerinde Yaygınlık Durumlarının Belirlenmesi Kurumu ZMMAE
Bütçe 16.450 TL
Özet Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi), çeltik üretim alanlarının birçoğunda bulunan tohum kaynaklı bir nematoddur. Bu nedenle yaklaşık 70 ülke A.besseyi’yi karantina etmeni olarak belirlemiştir. Bu nedenle tohum sertifikasyonu ve karantina açısından A.besseyi’yi tespitinde kullanılacak metodun etkinliği son derece önemlidir. A.besseyi’nin ekstraksiyonunda kullanılacak pek çok metot yayınlanmış olmakla beraber hangi metodun uygun olduğu belirli değildir. Bu çalışmanın amacı iki farklı laboratuvarda eşzamanlı olarak yapılan çalışmalarla farklı ekstraksiyon zamanlarının ve tohumların kavuzlarından ayrılmasının sonuca etkilerini belirleyerek en iyi ekstraksiyon metodunu belirlemektir. Rastlantısal olarak seçilen örnekler (100 tohum) beş farklı ekstraksiyon metodunda analiz edilmişlerdir: Baermann funnel, EPPO protocol PM 3/38(1), ISTA protokol 7-025, hidrojen peroksit (H2O2) ve mister aleti (sadece 1 laboratuvarda). Herbir metodda normal ve kavuzlarından ayrılmış tohumlar beş tekerrürlü olarak analize tabi tutulmuşlardır. Tüm çalışmalar oda sıcaklığında gerçekleştirilmiş ve 1, 2, 4, 7 ve 10. günler tekerrürler değerlendirilerek örneklere gerekli miktarda su ve H2O2 eklenmiştir. Tüm metotlarda kavuzlarından ayrılmış tohumlardan normal tohumlara kıyasla 2-3 kat faza A. besseyi elde edilmiştir. İlk 24 saat sonunda kavuzlarından ayrılmış tohumlardan ekstraksiyon oranı % 22-97 arasında değişirken bu oran 48 saatin sonunda %60-98’e artmıştır. Ilk laboratuvarda 48 saatin sonunda en etkili üç metot ISTA (kavuzlarından ayrılmış), H2O2 (kavuzlarından ayrılmış) ve H2O2 (normal) şeklinde sıralanmıştır. İkinci laboratuvarda ise en etkili metotlar H2O2 (kavuzlarından ayrılmış), mister aleti (kavuzlarından ayrılmış) ve H2O2 (normal) olarak sıralanmıştır. Sonuçlara bakıldığında tohumların kavuzlarından ayrılması daha etkili bulunmuş olup H2O2 metodunun kullanımıda kabul edilebilir sonuçlar vermiştir. A. besseyi’nin Çankırı ve Çorum illerindeki yaygınlık durumunu belirlemek amacıyla yapılan çalışmada ise nematodun yaygınlı durumu sırasıyla 8,82 ve 28,27 olarak tespit edilmiştir. Önceki çalışmalarla mukayese edildiğinde Çankırı ilindeki yaygınlığın yaklaşık olarak aynı kaldığı Çorum ilinde ise iki kat kadar artış olduğu belirlenmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.evlice Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Kemal AKIN Yardımcı Araştırmacı
Adnan TÜLEK Yardımcı Araştırmacı
İlker KEPENEKCİ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı