aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar. Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 24000 TL
Özet Bu proje ile bölgemizde çilek üretim alanlarında sorun olan fungal hastalıkların ve bitki paraziti nematodların tespiti, bu etmenlerin yaygınlık durumlarının belirlenmesi ve yaygın olan fungal patojene karşı mücadele olanaklarının araştırılması hedeflenmektedir. Tespit edilen bu hastalıkların patojenisiteleri yapılarak çileklerde patojen olup olmadıkları ortaya konulacaktır. Ayrıca en yaygın bulunan ve en yüksek virülense sahip olarak belirlenen izolatların çeşit reaksiyonları araştırılacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Zonguldak, Kayseri, Düzce ve Konya illerinde çilek alanlarından hastalıklı bitki örnekleri toplanarak laboratuara getirilecek ve bu örnekler uygun besi ortamlarına ekilerek fungal patojenler izole edilecek ve teşhisleri yapılacaktır. Teşhisi yapılan bu etmenler uygun konsantrasyonlarda çilek bitkilerine inokule edilerek patojeniteleri gerçekleştirilecektir. En virülens izolatlarla çeşit reaksiyon denemeleri yapılacaktır. Çalışmanın nematolojik kısmı faunistik ve taksonomik olmak üzere 2 ana bölümde ele alınacaktır. Çalışma kapsamına giren alanlardan alınacak toprak ve bitki örneklerinden elde edilecek bitki paraziti nematod türlerinin örneklerde bulunma oranları, sistematikteki yerleri, morfometrik ve morfolojik karakterleri, fotoğrafları ve ülkemiz için yeni kayıt niteliğinde olan türlerin çizimleri ile her türün çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı ve habitatları çalışma sonucunda verilecektir. Ayrıca alınacak örneklerden elde edilecek Kök-ur nematodu (Meloidogyne spp.) popülasyonları morfolojik, morfometrik olarak tanımlanacaktır. Tanımlanan popülasyonların ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen çilek çeşitleri üzerinde reaksiyon çalışmaları yapılacaktır. Çalışmada bitki paraziti nematodlar içerisinde kök-ur nematodlarının bulunamaması durumunda, ZMMAE serasında yetiştirilen kök-ur nematodu türleri kullanılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
dolunay.erdogus Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı