aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2003 Bitiş Tarihi 31.12.2006

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde patateslerde zararlı Streptomyces türlerinin tespiti ve önemli patates çeşitlerinin yaygın olan türe karşı reaksiyonlarının belirlenmesi Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 20000
Özet Afyon, Bolu, Nevşehir ve Niğde illeri patates ekiliş alanları Streptomyces türleri yönünden 2002 ve 2003 yıllarında incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, morfolojik ve fizyolojik özellikleri ve aynı zamanda belirti tipleri de kullanılarak, patates yumruları üzerindeki lezyonlardan izole edilen Streptomyces türlerinin tanısı yapılmıştır. Yaprak-tomurcuk çeliklerinden üretilen patates mini yumruları, izolatların patojenisitelerinin ve yaygın türe karşı patates çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Kabarık, çukur, yıldız benzeri ve ağ şeklinde belirtiler gösteren 197 patates yumru örneği Afyon, Bolu, Nevşehir ve Niğde illerindeki patates tarlalarından toplanmıştır. Bu yumrulardan yapılan izolasyonlar sonucu, 160 izolat elde edilmiştir. Patates mini yumruları üzerinde 48 izolat patojen olarak tespit edilmiştir. Kırk sekiz izolatın morfolojik ve fizyolojik karakterizasyonu yapılmış ve bu sonuçlara göre izolatlar 6 gruba ayrılmıştır. En virülent izolat olarak belirlenen ve S. scabies olarak tanısı yapılan St-83 nolu izolat, Orta Anadolu Bölgesi’ nde yaygın olarak üretimi yapılan patates çeşitlerine inokule edilmiş ve bunların reaksiyonları belirlenmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı