aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.1998 Bitiş Tarihi 31.12.2001

TÜRKÇE

Proje Adı Tohum kaynaklı bakteriyel patojenlerin tanısında moleküler tekniklerden yararlanılması ve uygulanması Kurumu ZMMAE, Ankara
Bütçe 37700
Özet Klasik yöntemlere göre bazı avantajları olması nedeniyle bu çalışmanın ana konusu DNA temeline dayalı metot olan Bio-PCR olmuştur. Bazı tohumla taşınan bakterilerin (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ve Xanthomonas campestris pv. phaseoli) tespitinde yöntemin hassasiyetinin belirlenmesi amacıyla tohum ekstraktlarına bakteri karıştırılmış, seçici ve yarı seçici besi yerlerine ekilmiş ve pin point noktasına kadar inkube edilmiştir. Daha sonra petriler yıkanmış, çoğaltma için DNA kaynağı olarak kullanılmıştır. Çoğaltma işlemini agaroz jel elektroforezi ve EtBr ile boyama takip etmiştir. Çoğaltma ürününün DNA markerleriyle karşılaştırılmasından sonra yöntemin hassasiyeti şu şekilde belirlenmiştir: P. s. pv. phaseolicola 0.6x102 hücre/ml, R. solanacearum 1x103 hücre/ml, C. m. subsp.michiganensis 1x103 hücre/ml ve X. c.pv. phaseoli 2,6x102 hücre/ml.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aynur.karahan Yardımcı Araştırmacı
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Meriç Özakman Koordinatör

Ekler

Dosya Adı